Soyee Intensifying Screen Rare Earth, KG-4, Green 400, 5 x 12"