Soyee Intensifying Screen Rare Earth, Green, KG-2 200, 5 x 12"