Soyee Intensifying Screen Rare Earth, Green, KG-1 100, 6 x 12"