Soyee Intensifying Screen Rare Earth, Green, KG-2 200, 8 x 10"