Soyee Intensifying Screen Rare Earth, Green, KG-2 200, 9.5 x 9.5"