Soyee Intensifying Screen Rare Earth, Green, KG-1 100, 10 x 12"