Soyee Intensifying Screen Rare Earth, KG-6 Green, 600, 9.5 x 9.5"