Dynarex LanaShield Skin Protectant Cream, 14 oz Jar, 12/cs